© GreenWorld 2021

WYDAWNICTWA

Woda i zrównoważony rozwój

Woda   stanowi   podstawę   życia   wszystkich   organizmów,   a   także   większości abiotycznych   procesów   na   Ziemi.   Jest   głównym   składnikiem   organizmów roślinnych    i    zwierzęcych,    a    jej    nadmierny    ubytek    i    zanieczyszczenie prowadzi   do   poważnego   zagrożenia   życia   nie   tylko   ro-ślin,   zwierząt   ale   i ludzi. Wody   zajmują   71%   powierzchni   kuli   ziemskiej.   Samo   jednak   jej   rozmiesz- czenie   jest   nierównomier-ne.   Na   półkuli   północnej   wynosi   ono   tylko   61   %, a na południowej aż 81 %powierzchni. Jednak   z   ogólnego   zasobu   wodnego   Ziemi   prawie   98%   stanowią   wody słone,   a   tylko   ok.   2%   wody   słod-kie,   z   czego   1,6%   to   wody   uwięzione   w lodowcach i wiecznych śniegach, a 0,4% to słodkie rzek i je-zior. Dlatego

Świat, który nie może zaginąć.

Publikowana przez IUCN (The World Conservation Union) lista zagrożonych wyginięciem gatunków organizmów, ukazała się po raz pierwszy w 1966 roku. Ostatnia edycja Czerwonej Księgi (rok 2006) zawiera spis 7.700 gatunków zwierząt, około 8.400 gatunków roślin oraz 3 gatunki grzybów, co łącznie z nich uzyskaa status zagrożonych w wyniku dziaalności czlowieka.

Świat zanieczyszczony haasem

“Mimo, że świat człowieka, to w przeważającej mierze świat wrażeń wzrokowych – dźwięki silniej zakłócają naszą psychikę niż wzrok. Dzieje się tak prawdopodobnie, dlatego, że nie potrafimy zamykać uszu tak jak zamykamy oczy.” G.M. Wyburn, R.W. Pickford

Ekosystemy

Środowisko naturalne, które nas otacza to obszar, w którym występują unikalne dla niego procesy życiowe a sam złożony sobą różnorodnymi czynnikami i zależnościami, które w przyrodzie pozostają w stanie tak zwanej homeostazy czyli dynamicznej równowagi. Ekosystem tworzy również drugi obszar, w którym zachodzi przepływ energii i obieg materii. Tym obszarem nazywany biotop.

Świat zanieczyszczony plastikiem

Już od dawna jesteśmy świadomi, że zanieczyszczenie środowiska odpadami z tworzyw sztucznych stanowi jeden z najbardziej kłopotliwych problemów ostatnich dekad. Liczne sygnały dochodzące z najprzeróżniejszych miejsc na Ziemi coraz częściej uświadamiają skalę tego zjawiska. Odpady deponowane są zarówno na lądzie jak i w akwenach oceanicznych.

”Ziemia jest żywą istotą…”

Istotnym   elementem   środowiska   przyrodniczego   jest   stan   jego   czystości powietrza    atmosferycznego,    bowiem    to    ono    w    sposób    bezpośredni oddziałuje na zdrowie, a tym samym na jakość życia człowieka. Pomimo   iż   sama   natura   skonstruowana   jest   tak,   że   często   wpro-wadza szereg    substancji    odbiegających    od    normatywnego    składu    powietrza (pylenie   z   obszarów   rolniczych   i   pustynnych,   wybuchy   wulkanów   itp.),   to jednak   działalność   człowieka   jest   głównym   czyn-nikiem   obniżającym   jego jakość.
© GreenWorld 2021

WYDAWNICTWA

Woda i zrównoważony rozwój

Woda   stanowi   podstawę   życia   wszystkich   organizmów,   a   także większości    abiotycznych    procesów    na    Ziemi.    Jest    głównym składnikiem     organizmów     roślinnych     i     zwierzęcych,     a     jej nadmierny   ubytek   i   zanieczyszczenie   prowadzi   do   poważnego zagrożenia życia nie tylko ro-ślin, zwierząt ale i ludzi. Wody   zajmują   71%   powierzchni   kuli   ziemskiej.   Samo   jednak jej      rozmiesz-czenie      jest      nierównomier-ne.      Na      półkuli północnej   wynosi   ono   tylko   61   %,   a   na   południowej   aż   81 %powierzchni. Jednak     z     ogólnego     zasobu     wodnego     Ziemi     prawie     98% stanowią   wody   słone,   a   tylko   ok.   2%   wody   słod-kie,   z   czego 1,6%   to   wody   uwięzione   w   lodowcach   i   wiecznych   śniegach,   a 0,4% to słodkie rzek i je-zior. Dlatego

Świat, który nie może zaginąć.

Publikowana przez IUCN (The World Conservation Union) lista zagrożonych wyginięciem gatunków organizmów, ukazała się po raz pierwszy w 1966 roku. Ostatnia edycja Czerwonej Księgi (rok 2006) zawiera spis 7.700 gatunków zwierząt, około 8.400 gatunków roślin oraz 3 gatunki grzybów, co łącznie z nich uzyskaa status zagrożonych w wyniku dziaalności czlowieka.

Świat zanieczyszczony haasem

“Mimo, że świat człowieka, to w przeważającej mierze świat wrażeń wzrokowych – dźwięki silniej zakłócają naszą psychikę niż wzrok. Dzieje się tak prawdopodobnie, dlatego, że nie potrafimy zamykać uszu tak jak zamykamy oczy.” G.M. Wyburn, R.W. Pickford
© GreenWorld 2021

WYDAWNICTWA

Woda i

zrównoważony

rozwój

Woda    stanowi    podstawę życia                    wszystkich organizmów,        a        także większości      abiotycznych procesów    na    Ziemi.    Jest głównym          składnikiem organizmów    roślinnych    i zwierzęcych,           a           jej nadmierny         ubytek         i z   a   n   i   e   c   z   y   s   z   c   z   e   n   i   e     prowadzi    do    poważnego zagrożenia   życia   nie   tylko ro-ślin,      zwierząt      ale      i ludzi. Wody         zajmują         71% powierzchni                    kuli ziemskiej.     Samo     jednak jej     rozmiesz-czenie     jest nierównomier-ne.           Na półkuli    północnej    wynosi ono     tylko     61     %,     a     na południowej          aż          81 %powierzchni. Jednak   z   ogólnego   zasobu wodnego     Ziemi     prawie 98%        stanowią        wody słone,     a     tylko     ok.     2% wody     słod-kie,     z     czego 1,6%    to    wody    uwięzione w   lodowcach   i   wiecznych śniegach,       a       0,4%       to słodkie rzek i je-zior. Dlatego

Świat, który nie

może zaginąć.

Publikowana przez IUCN (The World Conservation Union) lista zagrożonych wyginięciem gatunków organizmów, ukazała się po raz pierwszy w 1966 roku. Ostatnia edycja Czerwonej Księgi (rok 2006) zawiera spis 7.700 gatunków zwierząt, około 8.400 gatunków roślin oraz 3 gatunki grzybów, co łącznie z nich uzyskaa status zagrożonych w wyniku dziaalności czlowieka.

Świat

zanieczyszczony

haasem

“Mimo, że świat człowieka, to w przeważającej mierze świat wrażeń wzrokowych – dźwięki silniej zakłócają naszą psychikę niż wzrok. Dzieje się tak prawdopodobnie, dlatego, że nie potrafimy zamykać uszu tak jak zamykamy oczy.” G.M. Wyburn, R.W. Pickford